Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu HALLOWEEN-MASKY.sk

 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu HALLOWEEN-MASKY.sk

ďalej len "VOP"

Prevádzkovateľom internetového obchodu Halloween-masky.sk (ďalej len "e-shopu") je spoločnosť AVE PARTY spol. s r.o., ktorá nie je platcom DPH. Všetky ceny v e-shope sú zmluvné a konečné.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
AVE PARTY spol. s r.o.
Kvetná 7
82108 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47354186
DIČ: 2023842656 

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 91676/B

Spoločnosť AVE PARTY spol. s r.o. nie je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné a sú konečné.

Zodpovedný vedúci: Silvia Gažová
Tel.: +421 911 166 199
E-mail: info@halloween-masky.sk

Prevádzková doba e-shopu: Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod
Príjem objednávok v e-shopu: nonstop

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: TATRABANKA
Č.účtu/kód: 2927899989 / 1100
IBAN: SK12 1100 0000 0029 2789 9989
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
AVE PARTY spol. s r.o.
Klincová 35 (vchod z Mraziarenskej ul.)
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.HALLOWEEN-MASKY.sk
ďalej len "VOP"

Článok I. - Pojmy

1.            Prevádzkovateľom a teda aj predávajúcim tovarov internetového obchodu Halloween-masky.sk (ďalej len "e-shopu") je spoločnosť AVE PARTY spol. s r.o., Kvetná 7, 82108 Bratislava, IČO 47354186.

2.            Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý si objedná si tovar a zároveň súhlasí s VOP a s reklamačnými podmienkami (ďalej len "RP"). Kupujúci akceptuje telefonickú komunikáciu a elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-shopu a e-mailu.

3.            Tovarom sa myslia všetky zverejnené produkty v e-shopu. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

Článok II. - Ceny, Priebeh objednávky, Platba

1.            Predávajúci akceptuje cenu uvedenú v e-shopu v momente vykonania nákupu. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

2.            Objednávka vzniká, keď predávajúci odošle objednávku tovarov v pokladni e-shopu, pričom odoslaním objednávky zároveň súhlasí so znením VOP a RP ako aj s cenou objednaných tovarov. Táto objednávka sa stáva záväznou, pričom po odoslaní objednávky kupujúci obdrží e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

3.            Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, t.j. zmenou stavu objednávky na stav „Objednávka bola potvrdená“. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodanie tovaru

4.           Za objednaný tovar v e-shope je možné zaplatiť platbou na dobierku, platbou pri osobnom prevzatí a platbou na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu a zľavu na základe spôsobu platby za tovar.

Článok III. - Dodanie tovaru, Poplatky za dodanie

1.            Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní od objednania. Ak sa v objednávke nachádza viac tovarov a časť z nich nie je k dispozícií skladom, predávajúci o vzniknutej situáciu informuje kupujúceho s návrhom riešenia. V takom prípade však doručí chýbajúci objednaný tovar dodatočne v zákonnej lehote, ale bez dodatočného poštovného, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

2.            Spolu s tovarom je zákazníkovi zaslaná faktúra (daňový doklad) v elektronickej podobe, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od výrobcu.

3.            Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodaný. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, Kuriérskej spoločnosti, osobne na adrese prevádzky a vlastnou dopravou predávajúceho.

4.            Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania a vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14  dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

5.            Poplatky za dodanie tovaru bližšie upravuje následovná tabuľka. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom postupe pri zasielaní tovaru vrátane poplatkov.

Spôsob dopravy              Dĺžka dodania      

Slovenska pošta

dobierka                                 2,99 Eur

Cena osobného odberu na adrese prevádzky je zdarma.

Článok IV. - Storno objednávky, Vrátenie tovaru

1.            Stornovať objednaný tovar má kupujúci právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať vyexpedovanú objednávku je možné, avšak za poplatok za dodanie ako je uvedený v objednávke.

2.            Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na fakturačnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na fakturačnú adresu. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

3.            Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4.            Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Článok V. - Práva a povinnosti zmluvných strán, Ochrana osobných údajov

1.            Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu a prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napr. faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

2.            Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osobných údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Článok VI. - Zmluvná pokuta, Záruka, Záverečné ustanovenia

1.            Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. V. bod 1. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

2.            Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

3.            Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a RP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo RP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj RP. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal VOP ako aj RP a súhlasí s ich znením.

4.            Tieto VOP a RP sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené v e-shope. Tieto VOP a RP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2016.

V Bratislave, 1. júla 2016  

                                                                                                   Silvia Gažová, konateľ spoločnosti

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Halloween-masky.sk
ďalej len "RP"

neoddeliteľná súčasť VOP

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade, ak vlastnícke právo neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci môže reklamáciu vybaviť až po plnej úhrade objednávky.

2. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

3. Právo na záruku zaniká ak  k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním a používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

4. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na fakturačnú adresu, avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na fakturačnú adresu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

5. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa podaja reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

7. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

c. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

d. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

9. Tieto RP sú neoddeliteľnou súčasťou VOP, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.7.2016. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.